Yönetmelik ve Yönerge

Anasayfa » Yönetmelik ve Yönerge

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (DİLMER): Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Samsun Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Samsun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe ve yabancı dil öğretim kursları açmak ve kursların sonunda başarılı olanlara sertifika vermek.
b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.
d) Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.
b) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.
c) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller bölümleri gibi bölümler ile Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek diğer bölümlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
ç) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.
d) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
e) Yurtdışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek.
f) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek.
g) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaçlarıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.
ğ) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları ve dil sınavları düzenlemek.
h) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
ı) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.
i) DİLMER’de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği en fazla üç kişi Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcıları Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur. (3) Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önereceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu en az yılda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
c) Merkezde görev yapacak aday öğretim elemanlarının yetiştirilmesine ilişkin ilkeleri belirlemek.
ç) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar almak.
d) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.
e) Merkezde öğretilen dillere ilişkin kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim görevlilerinin seçimi, bu öğretim görevlilerinin eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konulara ilişkin esasları belirlemek.
f) DİLMER şubelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak.
g) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları
MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanlarından bazılarını, Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları olarak Rektörün onayıyla görevlendirebilir.
(2) Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları, eğitim-öğretim ile ilgili plan ve programlar yaparak ve bunları geliştirerek eğitim ve öğretim işlerini sürdürür, takip eder ve denetler.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 17/9/2019 tarihli ve 30891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.

YÖNERGE 

YÖNERGE
Öğrenci Destek Hattı